GDPR

NAŠE POVINNOSTI

Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?
SMIS EU získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od obchodných partnerov, prípadne z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodný register), alebo z návštev obchodných partnerov na webových stránkach.

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?
SMIS EU za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov obchodných partnerov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. SMIS EU udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom obchodných partnerov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Zdieľame Vaše údaje s ďalšími osobami?

 • Externí poskytovatelia služieb
  SMIS EU využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí zaisťujú najmä účtovníctvo, výkazníctvo, IT, marketing a propagáciu. Pre účely plnenia ich povinností im musí SMIS EU odovzdať určité osobné údaje obchodných partnerov. Externí poskytovatelia služieb sú však spoločnosťou SMIS EU preverení a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov obchodných partnerov. So všetkými týmito poskytovateľmi má SMIS EU uzatvorené písomné zmluvy o spracovaní osobných údajov, v ktorých sa poskytovatelia zaviazali k ochrane osobných údajov a dodržaní štandardov pre zabezpečenie osobných údajov.
 • Spoločnosť SMIS EU
  Vždy, keď SMIS EU potrebuje zdieľať osobné údaje obchodných partnerov, robí to len na základe potreby poznania týchto údajov a zdieľa ich iba s vybranými zamestnancami pre vykonávanie úloh v rámci ich pracovných povinností. Spoločnosť SMIS EU podniká príslušné kroky, aby zaistila, že takýto personál bude viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom obchodných partnerov.
 • Oznamovanie osobných údajov tretím osobám
  SMIS EU je povinný za určitých okolností zdieľať osobné údaje obchodných partnerov s tretími osobami mimo vyššie uvedených poskytovateľov služieb, a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Medzi takéto tretie osoby patria najmä:
  – správne a obdobné orgány (finančné úrady),
  – finančné inštitúcie (banky, poisťovne),
  – polícia, štátne zastupiteľstvá, externí poradcovia.
 • Odovzdávame osobné údaje do zemí mimo EÚ/EHP?
  Osobné údaje obchodných partnerov / zamestnancov obchodných partnerov nie sú odovzdávané do štátov / krajín mimo Európsky hospodársky priestor.
 • Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?
  SMIS EU uchováva osobné údaje obchodných partnerov iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo počas doby, počas ktorej bol udelený súhlas na spracovanie. Pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, budeme tak robiť po dobu 10-tich rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.
VAŠE PRÁVA

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov?
Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovávaním zo strany SMIS EU, príp. sprostredkovateľov,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; bol odvolaný súhlas k ich spracovaniu; bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracovanie; boli spracované nezákonne; alebo musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým SMIS EU neoverí ich správnosť; spracovanie je protizákonné; ak ich SMIS EU už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo dotknutá osoba namieta proti ich spracovaniu po dobu, kým SMIS EU neoverí, či oprávnené záujmy SMIS EU prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov SMIS EU;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že SMIS EU porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.
Otázky a kontakty

Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracovaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky alebo emailom.

SMIS EU, s.r.o.
Krompašská 9, 04011 Košice-Pereš
E-mail: backoffice@smis.sk
Tel.: +421 905 967 084

Je možné, že SMIS EU sa rozhodne tieto zásady zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke spoločnosti SMIS EU (www.smissk.sk) v sekcii GDPR.

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: SMIS EU, s.r.o., Krompašská 9, 04011 Košice-Pereš
IČO: 36688134, IČ DPH: SK2022259866
VÚB, a.s., IBAN: SK5602000000004271526053
Tatra banka, a.s., IBAN: SK6411000000002947118342
Poštová adresa:  SMIS EU, s.r.o., Krompašská 9, 04011 Košice-Pereš