BA: 0911 582 288 / KE: 0911 657 766 smis@smis.sk

LIMITOVANÉ ZÁRUKY

-7 rokov záruky na povrch plášťa

Ako fľaškový chlór, chlór vytvorený ACE systém je chlóran sodný. Fľaškový chlór zvyčajne obsahuje stabilizátory ako napríklad kyselinu kyanurovú. Keď sa do vody opakovane pridáva fľaškový chlór, kyselina kyanurová sa môže časom akumulovať a dráždiť pokožku a oči. Pri ACE systéme sa do vody nepridávajú stabilizujúce kyseliny – takže voda je jemnejšia a príjemnejšia.

- 7 rokov záruky na povrch plášťa

Watkins poskytuje záruku sedem rokov na bezchybnosť a spracovanie akrylového povrchu materiálu kolekcie Highlife HotSpring. Navyše, na konštrukciu akrylového povrchu materiálu je záruka na nezatekanie na dobu sedem rokov. Akrylový povrch materiálu je nepriepustný a nebude absorbovať pachy, baktérie alebo znečisťujúce látky.

- 5 rokov záruky na nepresakujúce potrubia

Watkins poskytuje päť rokov záruky na bazény Hot Spring proti zatekaniu, spôsobenému chybami vo výrobe a spracovaní. Táto záruka sa vzťahuje konkrétne na zatekanie príslušenstva na stenách, kovania trysiek, vnútorných potrubí, vnútorných lepených spojov, odtokov, hadíc a všetkých spájaných súčastí.súčastí.

- 5 rokov záruky na súčiastky

Watkins poskytuje záruku na elektrické súčiastky, pumpy, trysky Moto-Massage, vzduchové ventily, páčky, krúžky a ostatné súčastí bazénov HotSpring proti chybám materiálov a spracovaniu na obdobie piatich rokov. Niektoré časti, z ktorých väčšina sa dá vymeniť bez použitia nástrojov, napríklad filtračné vložky, kryt filtra, vankúše a zámka krytu, nie sú zahrnuté v tejto záruke, ale zaručene neobsahujú chyby materiálov a spracovania v čase doručenia. Na kryty bazénov ani na ostatné doplnky bazénov sa táto konkrétna záruka nevzťahuje, ale môžu byť zahrnuté v iných zárukách. Viac podrobností vám poskytne váš predajca bazénov HotSpring. 5 rokov záruky na ohrievač No-Fault® Watkins sa bezpodmienečne zaručuje za bezchybnosť materiálov a spracovania ohrievača No-Fault® na obdobie piatich rokov. Táto záruka vymedzuje bezpodmienečný rozsah záruky s výnimkou komerčného alebo priemyselného využitia a nesprávnej inštalácie, pokiaľ táto súčasť prestane správne fungovať v rámci systému bazéna.

- 5 rokov záruky na obloženie Everwood®

Watkins sa zaručuje za bezchybnosť materiálov a spracovania materiálu obloženia Everwood na obdobie piatich rokov. Táto záruka sa vzťahuje konkrétne na neporušenosť štruktúry obloženia (okrem povrchového moridla) vrátane materiálu a montáže. Kozmetická úprava Everwood bude v čase doručenia zaručene bezchybná, pokiaľ ide o materiály a spracovanie. Blednutie a zvetranie povrchu sa prirodzene vyskytnú v priebehu času, a nie sú považované za chyby. Ak budete chcieť obnoviť vzhľad obloženia Everwood, pokyny na správnu starostlivosť a údržbu nájdete v Užívateľskom manuály pre majiteľa bazéna.

3 roky záruky na obloženie SpaStone®

Watkins sa zaručuje za bezchybnosť materiálov obloženia SpaStone na obdobie troch rokov. Táto záruka sa vzťahuje konkrétne na olupovanie, praskliny alebo zvraštenie počas troch rokov. Kozmetická úprava a spracovanie obloženia SpaStone budú v čase doručenia pôvodnému kupujúcemu spotrebiteľovi zaručene bezchybné. Blednutie a zvetranie povrchu sa prirodzene vyskytnú v priebehu času, a nie sú považované za oprávnené chyby. Preglejkový obklad bazéna Custom Cabinet (CC) je výslovne vylúčený z tejto záruky, hoci v čase doručenia bude zaručene bezchybný, pokiaľ ide o materiály a spracovanie. Pokyny na správnu údržbu nájdete v Užívateľskom manuály pre majiteľa bazéna.

- 2 roky záruky na osvetlenie

Watkins poskytuje dvojročnú záruku na bezchybnosť materiálov a spracovania osvetlenia LED, ktoré zahŕňa všetky svetlá v bazéne, vrátane osvetlenia pod vodou a na okraji.

- 2 roky záruka na FreshWater® III Ozón

Watkins poskytuje dva roky záruku na bezchybnosť materiálov a spracovania elektrických súčastí, ozónových potrubí, kontrolného ventilu, vstrekovača, komory korónového výboja a vonkajšieho plášťa čistiaceho systému s ozónom z korónového výboja FreshWater III.

- Rozsah záruky

Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho spotrebiteľa bazéna HotSpring v prípade, že bazén je kúpený a pôvodne nainštalovaný v krajine kúpy alebo – v prípade bazénov kúpených v EÚ – pôvodne nainštalovaný v rámci EÚ. Táto záruka vstupuje do platnosti v deň doručenia bazéna, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden rok od dátumu kúpy. Záruka na bazén HotSpring zaniká prípadným prevodom vlastníctva alebo v prípade, že je bazén nainštalovaný alebo premiestnený za hranice krajiny nákupu, prípadne ak pôvodný kupujúci spotrebiteľ nainštaluje alebo premiestni bazén kúpený v EÚ za hranice EÚ pred uplynutím záručnej doby.

- Plnenie záruky

Ak si chcete uplatniť záruku, obráťte sa na svojho predajcu. V prípade, že váš predajca vám nedokáže poskytnúť potrebné služby, kontaktujte spoločnosť Watkins Manufacturing Corporation na adrese 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081 USA, Attn: Customer Service Department, na tel. číslo (800) 999-4688 alebo cez email na adresu: custsvc@watkinsmfg.com. Na uplatnenie záruky na akúkoľvek chybu u spoločnosti Watkins alebo u vášho predajcu je potrebná písomná žiadosť spolu s kópiami pôvodného dokladu o zaplatení aj s dátumom, a to do desiatich (10) dní od zistenia škody. Spoločnosť Watkins si vyhradzuje právo na mieste preskúmať poruchu či chybu. Spoločnosť Watkins alebo jej autorizovaný servisný zástupca opraví prípadné chyby, na ktoré sa vzťahuje táto záruka. Okrem prípadov tu opísaných vám nevzniknú náklady na náhradné diely, prácu ani prepravu dielov, potrebných na opravu chýb bazéna, na ktoré sa vzťahuje táto záruka. V niektorých prípadoch si váš servisný zástupca môže účtovať rozumný poplatok za výjazd/služby opravára, na ktoré sa nevzťahuje táto záruka. Váš predajca vám poskytne informácie, týkajúce sa týchto poplatkov.

- Obmedzenia

Okrem prípadov, opísaných vyššie, sa táto záruka nevzťahuje na chyby ani poškodenia v dôsledku normálneho opotrebovania, nesprávnej inštalácie, úprav bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Watkins, v dôsledku nehôd, vyššej moci, nesprávneho používania, zneužívania, obchodného alebo priemyselného využívania, použitia príslušenstva neschváleného spoločnosťou Watkins, nedodržania pokynov v Užívateľskom manuály pre používateľa od spoločnosti Watkins, ani v dôsledku opráv, ktoré vykonal alebo sa pokúsil vykonať niekto iný ako autorizovaný zástupca spoločnosti Watkins. Úpravy zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na elektrickú konverziu a ľubovoľné zmeny súčiastok alebo potrubí. Zoznam príslušenstva schváleného výrobcom nájdete na stránke www.hotspring.com alebo sa obráťte na svojho predajcu.

- Odmietnutia

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ WATKINS NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ BAZÉN ANI ZA INÉ NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ NÁKLADY, VÝDAVKY ČI ŠKODY, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ, ALE NEOBMEDZUJÚ SA NA ODSTRÁNENIE ĽUBOVOĽNÉHO VLASTNÉHO PRÍSLUŠENSTVA ANI NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE ALEBO NOVÚ INŠTALÁCIU BAZÉNA V PRÍPADE POTREBY. Niektoré krajiny nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie záruky v prípade náhodných alebo následných škôd, takže uvedené obmedzenia sa vás možno netýkajú.

- Právne prostriedky

Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva, popri ktorých môžete mať ďalšie práva, tie sa však v jednotlivých krajinách líšia. 

Hot Spot, Hot Spring, Tempo, Relay, Rhythm, Sprint, Dash, Moto–Massage a No-Fault sú obchodné značky spoločnosti Watkins Manufacturing Corporation.

- 5 rokov záruky na nepresakujúci plášť

Spoločnosť Watkins poskytuje počas piatich rokov záruku v prípade unikania vody v dôsledku chýb plášťa bazéna

- 2 roky záruky na povrch plášťa

Spoločnosť Watkins poskytuje záruku dva roky na bezchybnosť materiálu a spracovania akrylátu a povrchového materiálu UHMWPE (PE s ultra vysokou molekulovou hmotnosťou) vírivého bazéna Hot Spot.

- 2 roky záruky na nepresakujúce potrubie

Watkins poskytuje päť rokov záruky na bazény Hot Spot proti zatekaniu, spôsobenému chybami vo výrobe a spracovaní. Táto záruka sa vzťahuje konkrétne na zatekanie príslušenstva na stenách, zatekania trysiek, vnútorných potrubí, vnútorných lepených spojov, odtokov, hadíc a všetkých spájaných súčastí.

- 2 roky záruky na súčiastky

Watkins poskytuje záruku na elektrické súčiastky, pumpy, trysky Moto-Massage® a ostatné súčasti bazénov Hot Spot proti chybám materiálov a spracovaniu na obdobie dvoch rokov. Niektoré časti, z ktorých väčšina sa dá vymeniť bez použitia nástrojov, napríklad filtračné vložky, kryt filtra, vankúše a zámka krytu, nie sú zahrnuté v tejto záruke, ale zaručene neobsahujú chyby materiálov a spracovania v čase doručenia. Na kryty bazénov ani na ostatné doplnky bazénov sa táto konkrétna záruka nevzťahuje, ale môžu byť zahrnuté v iných zárukách. Viac podrobností vám poskytne váš predajca bazénov Hot Spot.

- 2 roky záruky na napodobeninu dreva

Watkins sa zaručuje za bezchybnosť materiálov a spracovania materiálu obloženia z napodobeniny dreva na obdobie dvoch rokov. Táto záruka sa vzťahuje konkrétne na neporušenosť štruktúry obloženia (okrem povrchového moridla) vrátane materiálu a montáže. Kozmetická úprava napodobeniny dreva bude v čase doručenia zaručene bezchybná, pokiaľ ide o materiály a spracovania. Blednutie a zvetranie povrchu sa môžu prirodzene vyskytnúť v priebehu času, a nie sú považované za chyby. Ak budete chcieť obnoviť vzhľad obloženia, pokyny na správnu starostlivosť a údržbu nájdete v Príručke pre majiteľa bazéna.

- 2 roky záruky na osvetlenie LED

Watkins poskytuje dvojročnú záruku na bezchybnosť materiálov a spracovania osvetlenia LED, ktoré zahŕňa všetky svetlá v bazéne.

- Rozsah záruky

Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho spotrebiteľa bazéna HotSpring v prípade, že bazén je kúpený a pôvodne nainštalovaný v krajine kúpy alebo – v prípade bazénov kúpených v EÚ – pôvodne nainštalovaný v rámci EÚ. Táto záruka vstupuje do platnosti v deň doručenia bazéna, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden rok od dátumu kúpy. Záruka na bazén HotSpring zaniká prípadným prevodom vlastníctva alebo v prípade, že je bazén nainštalovaný alebo premiestnený za hranice krajiny nákupu, prípadne ak pôvodný kupujúci spotrebiteľ nainštaluje alebo premiestni bazén kúpený v EÚ za hranice EÚ pred uplynutím záručnej doby.

- Plnenie záruky

Ak si chcete uplatniť záruku, obráťte sa na svojho predajcu. V prípade, že váš predajca vám nedokáže poskytnúť potrebné služby, kontaktujte spoločnosť Watkins Manufacturing Corporation na adrese 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081 USA, Attn: Customer Service Department, na tel. číslo (800) 999-4688 alebo cez email na adresu: custsvc@watkinsmfg.com. Na uplatnenie záruky na akúkoľvek chybu u spoločnosti Watkins alebo u vášho predajcu je potrebná písomná žiadosť spolu s kópiami pôvodného dokladu o zaplatení aj s dátumom, a to do desiatich (10) dní od zistenia škody. Spoločnosť Watkins si vyhradzuje právo na mieste preskúmať poruchu či chybu. Spoločnosť Watkins alebo jej autorizovaný servisný zástupca opraví prípadné chyby, na ktoré sa vzťahuje táto záruka. Okrem prípadov tu opísaných vám nevzniknú náklady na náhradné diely, prácu ani prepravu dielov, potrebných na opravu chýb bazéna, na ktoré sa vzťahuje táto záruka. V niektorých prípadoch si váš servisný zástupca môže účtovať rozumný poplatok za výjazd/služby opravára, na ktoré sa nevzťahuje táto záruka. Váš predajca vám poskytne informácie, týkajúce sa týchto poplatkov.

- Obmedzenia

Okrem prípadov, opísaných vyššie, sa táto záruka nevzťahuje na chyby ani poškodenia v dôsledku normálneho opotrebovania, nesprávnej inštalácie, úprav bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Watkins, v dôsledku nehôd, vyššej moci, nesprávneho používania, zneužívania, obchodného alebo priemyselného využívania, použitia príslušenstva neschváleného spoločnosťou Watkins, nedodržania pokynov v Užívateľskom manuály pre používateľa od spoločnosti Watkins, ani v dôsledku opráv, ktoré vykonal alebo sa pokúsil vykonať niekto iný ako autorizovaný zástupca spoločnosti Watkins. Úpravy zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na elektrickú konverziu a ľubovoľné zmeny súčiastok alebo potrubí. Zoznam príslušenstva schváleného výrobcom nájdete na stránke www.hotspring.com alebo sa obráťte na svojho predajcu.

- Odmietnutia

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ WATKINS NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ BAZÉN ANI ZA INÉ NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ NÁKLADY, VÝDAVKY ČI ŠKODY, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ, ALE NEOBMEDZUJÚ SA NA ODSTRÁNENIE ĽUBOVOĽNÉHO VLASTNÉHO PRÍSLUŠENSTVA ANI NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE ALEBO NOVÚ INŠTALÁCIU BAZÉNA V PRÍPADE POTREBY. Niektoré krajiny nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie záruky v prípade náhodných alebo následných škôd, takže uvedené obmedzenia sa vás možno netýkajú.

- Právne prostriedky

Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva, popri ktorých môžete mať ďalšie práva, tie sa však v jednotlivých krajinách líšia. 

Hot Spot, Hot Spring, Tempo, Relay, Rhythm, Sprint, Dash, Moto–Massage a No-Fault sú obchodné značky spoločnosti Watkins Manufacturing Corporation.

- 5 rokov záruky na nepresakujúci plášť

Spoločnosť Watkins poskytuje počas piatich rokov záruku v prípade unikania vody v dôsledku chýb plášťa bazéna

- 2 roky záruky na povrch plášťa

Spoločnosť Watkins poskytuje záruku dva roky na bezchybnosť materiálu a spracovania akrylátu a povrchového materiálu UHMWPE (PE s ultra vysokou molekulovou hmotnosťou) vírivého bazéna Hot Spot.

- 2 roky záruky na nepresakujúce potrubie

Watkins poskytuje päť rokov záruky na bazény Hot Spot proti zatekaniu, spôsobenému chybami vo výrobe a spracovaní. Táto záruka sa vzťahuje konkrétne na zatekanie príslušenstva na stenách, zatekania trysiek, vnútorných potrubí, vnútorných lepených spojov, odtokov, hadíc a všetkých spájaných súčastí.

- 2 roky záruky na súčiastky

Watkins poskytuje záruku na elektrické súčiastky, pumpy, trysky Moto-Massage® a ostatné súčasti bazénov Hot Spot proti chybám materiálov a spracovaniu na obdobie dvoch rokov. Niektoré časti, z ktorých väčšina sa dá vymeniť bez použitia nástrojov, napríklad filtračné vložky, kryt filtra, vankúše a zámka krytu, nie sú zahrnuté v tejto záruke, ale zaručene neobsahujú chyby materiálov a spracovania v čase doručenia. Na kryty bazénov ani na ostatné doplnky bazénov sa táto konkrétna záruka nevzťahuje, ale môžu byť zahrnuté v iných zárukách. Viac podrobností vám poskytne váš predajca bazénov Hot Spot.

- 2 roky záruky na napodobeninu dreva

Watkins sa zaručuje za bezchybnosť materiálov a spracovania materiálu obloženia z napodobeniny dreva na obdobie dvoch rokov. Táto záruka sa vzťahuje konkrétne na neporušenosť štruktúry obloženia (okrem povrchového moridla) vrátane materiálu a montáže. Kozmetická úprava napodobeniny dreva bude v čase doručenia zaručene bezchybná, pokiaľ ide o materiály a spracovania. Blednutie a zvetranie povrchu sa môžu prirodzene vyskytnúť v priebehu času, a nie sú považované za chyby. Ak budete chcieť obnoviť vzhľad obloženia, pokyny na správnu starostlivosť a údržbu nájdete v Príručke pre majiteľa bazéna.

- 2 roky záruky na osvetlenie LED

Watkins poskytuje dvojročnú záruku na bezchybnosť materiálov a spracovania osvetlenia LED, ktoré zahŕňa všetky svetlá v bazéne.

- Rozsah záruky

Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodného kupujúceho spotrebiteľa bazéna HotSpring v prípade, že bazén je kúpený a pôvodne nainštalovaný v krajine kúpy alebo – v prípade bazénov kúpených v EÚ – pôvodne nainštalovaný v rámci EÚ. Táto záruka vstupuje do platnosti v deň doručenia bazéna, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako jeden rok od dátumu kúpy. Záruka na bazén HotSpring zaniká prípadným prevodom vlastníctva alebo v prípade, že je bazén nainštalovaný alebo premiestnený za hranice krajiny nákupu, prípadne ak pôvodný kupujúci spotrebiteľ nainštaluje alebo premiestni bazén kúpený v EÚ za hranice EÚ pred uplynutím záručnej doby.

- Plnenie záruky

Ak si chcete uplatniť záruku, obráťte sa na svojho predajcu. V prípade, že váš predajca vám nedokáže poskytnúť potrebné služby, kontaktujte spoločnosť Watkins Manufacturing Corporation na adrese 1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081 USA, Attn: Customer Service Department, na tel. číslo (800) 999-4688 alebo cez email na adresu: custsvc@watkinsmfg.com. Na uplatnenie záruky na akúkoľvek chybu u spoločnosti Watkins alebo u vášho predajcu je potrebná písomná žiadosť spolu s kópiami pôvodného dokladu o zaplatení aj s dátumom, a to do desiatich (10) dní od zistenia škody. Spoločnosť Watkins si vyhradzuje právo na mieste preskúmať poruchu či chybu. Spoločnosť Watkins alebo jej autorizovaný servisný zástupca opraví prípadné chyby, na ktoré sa vzťahuje táto záruka. Okrem prípadov tu opísaných vám nevzniknú náklady na náhradné diely, prácu ani prepravu dielov, potrebných na opravu chýb bazéna, na ktoré sa vzťahuje táto záruka. V niektorých prípadoch si váš servisný zástupca môže účtovať rozumný poplatok za výjazd/služby opravára, na ktoré sa nevzťahuje táto záruka. Váš predajca vám poskytne informácie, týkajúce sa týchto poplatkov.

- Obmedzenia

Okrem prípadov, opísaných vyššie, sa táto záruka nevzťahuje na chyby ani poškodenia v dôsledku normálneho opotrebovania, nesprávnej inštalácie, úprav bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Watkins, v dôsledku nehôd, vyššej moci, nesprávneho používania, zneužívania, obchodného alebo priemyselného využívania, použitia príslušenstva neschváleného spoločnosťou Watkins, nedodržania pokynov v Užívateľskom manuály pre používateľa od spoločnosti Watkins, ani v dôsledku opráv, ktoré vykonal alebo sa pokúsil vykonať niekto iný ako autorizovaný zástupca spoločnosti Watkins. Úpravy zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na elektrickú konverziu a ľubovoľné zmeny súčiastok alebo potrubí. Zoznam príslušenstva schváleného výrobcom nájdete na stránke www.hotspring.com alebo sa obráťte na svojho predajcu.

- Odmietnutia

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ WATKINS NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ BAZÉN ANI ZA INÉ NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ NÁKLADY, VÝDAVKY ČI ŠKODY, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ, ALE NEOBMEDZUJÚ SA NA ODSTRÁNENIE ĽUBOVOĽNÉHO VLASTNÉHO PRÍSLUŠENSTVA ANI NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE ALEBO NOVÚ INŠTALÁCIU BAZÉNA V PRÍPADE POTREBY. Niektoré krajiny nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie záruky v prípade náhodných alebo následných škôd, takže uvedené obmedzenia sa vás možno netýkajú.

- Právne prostriedky

Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva, popri ktorých môžete mať ďalšie práva, tie sa však v jednotlivých krajinách líšia. 

Hot Spot, Hot Spring, Tempo, Relay, Rhythm, Sprint, Dash, Moto–Massage a No-Fault sú obchodné značky spoločnosti Watkins Manufacturing Corporation.